Overslaan en naar de inhoud gaan

Website privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat een beschrijving van uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht van bezwaar tegen bepaalde van de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren.

Laatst herzien op 25 februari 2021.

Toepassingsgebied van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring (de "Verklaring" of de "Privacyverklaring") beschrijft hoe Infrabel persoonsgegevens van een persoon verzamelt, gebruikt, raadpleegt of op enige andere manier verwerkt. Voor de toepassing van deze Privacyverklaring verwijst elke vermelding van "Infrabel", "wij" of "ons" naar Infrabel NV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0869.763.267, met maatschappelijke zetel te Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, telefoonnummer 02/525.22.11, e-mailadres internet@infrabel.be. In alle situaties beschreven in deze Verklaring zal Infrabel uw Persoonsgegevens verwerken als een Verwerkingsverantwoordelijke. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Infrabel contacteren op DPO@infrabel.be.

Wij zijn vastberaden om de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. Deze Privacyverklaring dient dan ook om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen, definiëren en gebruiken die zou toelaten u te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens, online identificatiemiddelen zoals IP-adres of enige andere informatie die u aan ons bezorgt bij het gebruik van onze website. We willen u dan ook vragen om even de tijd te nemen en deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen.

Toepasselijke wetgeving

Voor de toepassing van de Verklaring zal de term "Gegevensbeschermingswetgeving" verwijzen naar Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG"), alsook naar enige andere wetgeving en/of regulering die ingevoerd is op basis van de AVG en de e-Privacy wetgeving, of die deze of één van deze ten uitvoer brengt, wijzigt, vervangt of consolideert en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en privacy.

Bezoekers van de website

Wanneer u de Infrabel-website bezoekt verzamelen wij een beperkt aantal Persoonsgegevens met het oog op het beheer en het behoorlijk functioneren van de website.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: IP adres
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u wanneer u de website bezoekt
Rechtmatige grond voor verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om de website die zij aanbiedt te kunnen beheren, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard.
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

Infrabel wil uw ervaring met de website zo informatief en relevant mogelijk maken. Om dit te bereiken maken we gebruik van cookies, waarbij we ernaar streven om zowel uw privacy te beschermen als om u een gebruiksvriendelijke online-omgeving aan te bieden. Indien u meer wenst te weten over de manier waarop wij cookies gebruiken, gelieve onze Cookieverklaring door te nemen.

Specifieke contactformulieren voor buurtbewoners

Indien u in de buurt van een spoorlijn woont en meer informatie wenst over de spoorinfrastructuur of over werkzaamheden aan het spoor, een probleem wenst te melden, een aanvraag wenst te doen of enige andere vraag hebt in verband met het spoor, kan u ons contacteren via het daartoe bestemde contactformulier voor buurtbewoners. In het kader hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grond voor verwerking: Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

Klachtenformulier geluid en trillingen langs de spoorweg

Indien u in de buurt van een spoorlijn woont en u hinder ondervindt door trillingen of geluid langs de spoorwegen die niet veroorzaakt worden door werken van Infrabel, kan u het daartoe bestemde klachtenformulier invullen. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op het opstarten van een dossier, om over voldoende informatie te beschikken om uw klacht te onderzoeken en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grond voor verwerking: Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

Aanvraag snoeiwerken

Met het oog op de veiligheid van het spoornet kan u een aanvraag indienen om snoeiwerken te laten uitvoeren. Dit laat u toe om situaties te melden die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van buurtbewoners of van het treinverkeer, zodat wij deze met voorrang kunnen onderzoeken en er gevolg aan geven. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grond voor verwerking: Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

Aangifte van schade

Infrabel biedt buurtbewoners de mogelijkheid om een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen voor schade aan een gebouw die mogelijks veroorzaakt werd door een werf van Infrabel in de buurt. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Polisnummer van Brandverzekering, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grond voor verwerking: Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

Aanvraag tot kopen/huren van een perceel

Wanneer u een terrein van Infrabel wenst te huren of te kopen, kan u het daartoe bestemde formulier invullen. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grond voor verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om op een behoorlijke manier aanvragen te behandelen tot aankoop/huur van percelen van Infrabel, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard.
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

Drones

Als je in de buurt van een spoorlijn woont, kan je drones zien vliegen over de spoorweginfrastructuur en de onmiddellijke omgeving ervan. Deze zijn bedoeld om op verzoek van Infrabel of zijn dochteronderneming Tuc Rail beelden te maken van de sporen. De drones worden beheerd door een naar behoren gemachtigde operator die in het bezit is van de vereiste vergunningen in het kader van de wetgeving inzake het gebruik van onbemande luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim.

Drones worden op vraag van Infrabel of zijn dochteronderneming Tuc Rail ingeschakeld om de veiligheid van het spoorwegnet te garanderen. Meer in het bijzonder worden ze gebruikt voor het nazicht van de goede werking en de staat van de spoorinfrastructuur, de installatie van systemen om de veiligheid van het net te verzekeren en incidenten of ongevallen op het net te beheren.

De beheerder van deze drones is uiteraard verplicht om eventuele persoonsgegevens (zoals beelden die informatie over iemand kunnen onthullen) die in zijn bezit zouden komen, in overeenstemming met de geldende wetgeving te verwerken. 

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Dronebeheerder
Rechtmatige grond voor verwerking: Noodzakelijk voor de uitvoering van een opdracht van openbare dienst
Ontvangers van gegevens: Dronebeheerder, Infrabel en IT-dienstverlener

Tevredenheidsonderzoek

Op onze website kan een pop-up verschijnen met de vraag of u de informatie gevonden hebt die u zocht. Bij een negatief antwoord wordt u doorverwezen naar een formulier waarin u uw opmerkingen en/of suggesties kan doorgeven. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens om uw opmerking of suggestie te kunnen onderzoeken met het oog op de verbetering van de buurtbewonersrubriek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

U hebt echter ook de mogelijkheid om op anonieme wijze een opmerking of suggestie in te dienen, door het aanklikken van het daartoe bestemde vakje "Ik wil anoniem blijven". In dat geval zullen wij geen Persoonsgegevens over u verwerken. Gelieve ervan bewust te zijn dat wij niet in staat zullen zijn om met u terug te koppelen over de afhandeling van uw opmerking of suggestie.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het tevredenheidsonderzoek
Rechtmatige grond voor verwerking: Ad hoc toestemming bij invulling van het formulier
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

Wanneer u ons contacteert

Mocht u een bepaalde vraag of verzoek hebben, of mocht u iets willen melden aan Infrabel of ergens op willen reageren, dan kan u ons contacteren via het contactformulier op onze website. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens teneinde de diverse verzoeken om informatie te beheren, waaronder het beantwoorden van uw vragen, het al dan niet inwilligen van een bepaald verzoek en de opvolging van uw reacties. Deze verwerking gebeurt ook met het oog op de planning van onze activiteiten.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grond voor verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om op een behoorlijke manier gevolg te kunnen geven aan de vragen, verzoeken, en/of eventuele klachten waarover Infrabel gecontacteerd wordt, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard.
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

E-mailadres

Er zijn verschillende (zowel algemene als specifieke) e-mailadressen via dewelke u ons een email kan sturen met daarin een vraag, verzoek, melding of reactie, bijvoorbeeld met de vraag om op een middelbare school een sensibiliseringscampagne over spoorveiligheid te organiseren, om het stageteam te contacteren met een bepaald verzoek of met een voorstel voor stage-onderwerp of om vragen te stellen over de Job Days. In het kader hiervan verwerken wij bepaalde Persoonsgegevens teneinde de diverse verzoeken te beheren, waaronder het beantwoorden van uw vragen, het al dan niet inwilligen van een bepaald verzoek en de opvolging van uw reacties, alsook om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, CV, Studies en opleidingen, Certificaten en vergunningen, Hobby's en Interesses, Motivatiebrief
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u via uw e-mail
Rechtmatige grond voor verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om op een behoorlijke manier gevolg te kunnen geven aan de vragen, verzoeken, en/of eventuele klachten waarover Infrabel gecontacteerd wordt, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard.
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

Telefoon

U kunt ons ook contacteren via de telefoon waar u terecht kan met al uw vragen, verzoeken, meldingen of klachten. In het kader hiervan verwerken wij bepaalde Persoonsgegevens teneinde de diverse verzoeken te beheren, waaronder het beantwoorden van uw vragen, het al dan niet inwilligen van een bepaald verzoek en de opvolging van uw reacties, alsook om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij uw oproep.
Rechtmatige grond voor verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om op een behoorlijke manier gevolg te kunnen geven aan de vragen, verzoeken, en/of eventuele klachten waarover Infrabel gecontacteerd wordt, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard.
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener

Wedstrijden en evenementen

Van tijd tot tijd organiseert Infrabel wedstrijden, evenementen, en publieke evenementen, zoals in het kader van sensibiliseringscampagnes, waarvoor u zich mogelijks kan inschrijven via de website en mogelijks via een formulier dat u door een van onze medewerkers werd verstrekt. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op de organisatie en het beheer van de wedstrijd of het evenement, en om u verdere noodzakelijke informatie hierover te kunnen meedelen.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Samenstelling van het huishouden, Afbeeldingen (foto en/of video), Persoonlijk nummer
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij inschrijving
Rechtmatige grond voor verwerking: Ad hoc toestemming bij invulling van het wedstrijdformulier
Ontvangers van gegevens: Derde partijen die ondersteuning bieden om wedstrijden of evenementen te organiseren en IT-dienstverlener

Sociale media

Wij kunnen de Persoonsgegevens verwerken die we verkregen hebben via sociale mediaplatformen (onder andere Facebook, Instagram en Twitter) wanneer iets Infrabel-gerelateerd is of aan Infrabel gericht is om (i) in eerste lijn een reactie te kunnen geven op vragen of klachten, (ii) toezicht te houden op onze online reputatie, (iii) de getuigenissen over Infrabel en onze diensten die u openbaar maakt, te integreren in onze interne en externe communicatie en (iiii) om onze diensten te verbeteren en opportuniteiten te identificeren waarop Infrabel zich kan focussen.

Bepaalde van onze webpagina’s op sociale media laten gebruikers toe om hun eigen materiaal te plaatsen. Gelieve te onthouden dat al het materiaal dat op onze sociale media wordt geplaatst toegankelijk is voor - en dus kan worden gezien door - het publiek. U bent dus best voorzichtig over het vrijgeven van bepaalde persoonlijke informatie zoals bv. financiële informatie of adresgegevens via zulke platformen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige actie genomen door derde personen wanneer u persoonlijke informatie plaatst op één van onze sociale media platformen, bijvoorbeeld Facebook of Instagram. We verwijzen ook naar de privacy- en cookieverklaringen van de door u gebruikte platformen.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Elk Persoonsgegeven dat relevant is voor de hierboven beschreven doeleinden en dat u beslist met ons te delen of dat u publiceert op sociale media
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u via publiek toegankelijke pagina's op sociale media
Rechtmatige grond voor verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om de Persoonsgegevens waarvan u gekozen heeft deze aan ons te richten of dewelke u publiek bekend heeft gemaakt via sociale mediaplatformen te verwerken met het oog op de verbetering van de diensten, om zakelijke opportuniteiten te identificeren en om onze interne en externe communicatie te versterken, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard.

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener en de bestemmelingen van onze communicatie

Buurtbewoners

Chatbot “Mia” (geautomatiseerde gesprekspartner)

Als je in de buurt van een spoorlijn woont en meer informatie wenst over de spoorweginfrastructuur of werken aan het spoor of een probleem wil melden, een aanvraag wil indienen of een andere vraag over het spoor wil stellen, kan je met ons contact opnemen via de daarvoor voorziene chatbot "Mia". "Mia" is een interactief en geautomatiseerd antwoordsysteem dat wordt beheerd op basis van artificiële intelligentie.  In dit verband verwerken we jouw persoonsgegevens om jouw aanvraag snel en automatisch te kunnen behandelen en desgevallend opnieuw contact met je op te nemen en om de automatische antwoorden van Infrabel op vragen van het grote publiek te verbeteren.

Onderstaande tabel beschrijft de gegevenscategorieën die wij voor deze doeleinden verwerken, waar de gegevens vandaan komen, wat de grondslag is voor deze verwerkingsactiviteit en aan wie de gegevens uiteindelijk zullen worden verstrekt.

Verwerkte gegevenscategorieën: e-mailadres
Gegevensbronnen: 
Jouw e-mailadres wordt enkel bewaard als je het hier ingeeft. Indien de chatbot niet onmiddellijk een antwoord heeft op jouw vraag, vraagt hij je  jouw e-mailadres in te geven en neemt hij later terug contact met je op.
Rechtsgrondslag van de verwerking: Noodzakelijk voor de uitvoering van een opdracht van openbare dienst
Ontvangers van de verwerking: Leverancier van IT-diensten

Verwerkte gegevenscategorieën: IP-adres
Gegevensbronnen: Rechtstreeks van jou afkomstig wanneer je gebruik maakt van de chatbot “Isabel”
Rechtsgrondslag van de verwerking: Het is in het rechtmatige belang van Infrabel als bedrijf om het IP-adres te kunnen verzamelen, zodat we technisch in staat zijn om te communiceren met jou en je een snel en efficiënt middel te bieden om met ons contact op te nemen, met dien verstande dat we er in dit verband altijd over waken jouw belangen te vrijwaren.
Ontvangers van de verwerking: Leverancier van IT-diensten

Verwerkte gegevenscategorieën: Conversaties met de chatbot “Isabel”
Gegevensbronnen: Rechtstreeks van jou afkomstig wanneer je gebruik maakt van de chatbot “Isabel”
Rechtsgrondslag van de verwerking: Het is in het rechtmatige belang van Infrabel als bedrijf om de gesprekken met de chatbot van Infrabel te kunnen gebruiken om de automatische antwoorden te kunnen verbeteren en je een snel en efficiënt middel te bieden om met ons contact op te nemen, met dien verstande dat we er in dit verband altijd over waken jouw belangen te vrijwaren.
Ontvangers van de verwerking: Leverancier van IT-diensten

Wat zijn uw rechten?

Eens u ons uw Persoonsgegevens bezorgd hebt, kent de Gegevensbeschermingswetgeving u meerdere rechten toe. Behoudens wettelijke uitzonderingen kan u deze in principe kosteloos uitoefenen. Deze rechten kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld wanneer het voldoen aan een verzoek Persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of wanneer u ons vraagt om informatie te wissen waarvan we wettelijk verplicht zijn die te bewaren of die we bewaren op basis van onze gerechtvaardigd belangen. Om uw rechten uit te oefenen, kan u hier een verzoek indienen: DPO@infrabel.be.

Mocht u nog onbeantwoorde bezorgdheden hebben, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit. We moedigen u natuurlijk aan om in eerste instantie naar ons te komen maar in de mate dat dit recht op u van toepassing is bent u gerechtigd om rechtstreeks bij de Toezichthoudende Autoriteit te klagen.

Recht om toestemming in te trekken

Overal waar we vertrouwen op uw toestemming zal u er op elk moment en op eigen initiatief voor kunnen kiezen om die toestemming in te trekken door ons hier te contacteren: DPO@infrabel.be. Het intrekken van uw toestemming zal de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór die intrekking niet aantasten.

Recht van inzage en rectificatie van uw gegevens

U hebt het recht van inzage, evaluatie en rectificatie van uw Persoonsgegevens. U bent mogelijks gerechtigd om ons om een kopie te vragen van uw informatie, om deze te evalueren en/of te verbeteren. Indien u informatie wil rechtzetten zoals uw naam, e-mailadres, adres en/of enige andere gegevens of voorkeuren, kan u dit gemakkelijk doen door ons hier te contacteren: DPO@infrabel.be. U mag ons bovendien vragen om een kopie van de Persoonsgegevens die wij verwerken, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Recht op gegevenswissing

In overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving heeft u het recht op wissing van uw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zoals beschreven in deze Privacyverklaring, in het geval deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden voor welke de gegevens initieel verzameld of verwerkt zijn, of in het geval u uw toestemming hebt ingetrokken of u bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking beschreven in deze Privacyverklaring en geen enkele andere grondslag voor verwerking aanwezig is. Indien u wenst dat uw Persoonsgegevens gewist worden, kan u hier een verzoek indienen: DPO@infrabel.be.

Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden, beschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving, mag u ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist. In zulk geval zullen we de verwerking beperken tot we in staat zijn om de juistheid van uw gegevens te controleren.

Recht van bezwaar tegen verwerking

Onder bepaalde omstandigheden, beschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving, mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, onder andere wanneer uw Persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt verricht via geautomatiseerde procedés en gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, hebt u het recht om de Persoonsgegevens die over u verwerkt worden te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere dienstverlener.

Veiligheidsmaatregelen

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor uw Persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn onder meer (maar niet beperkt tot) encryptietechnieken, fysieke en IT-systeem toegangscontroles, vertrouwelijkheidsverplichtingen enz.

In het geval dat Persoonsgegevens gecompromitteerd zijn als gevolg van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, en wanneer zo'n inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van personen zullen we de noodzakelijke kennisgevingen doen zoals voorzien in de Gegevensbeschermingswetgeving.

Welke regels zijn op kinderen van toepassing?

Behoudens mits toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van een kind, in specifieke gevallen, verzamelen wij niet doelbewust Persoonsgegevens van personen onder de leeftijd van 16 jaar en vragen hier ook nooit om.

Indien wij te weten zouden komen dat we Persoonsgegevens verzameld hebben van een kind onder de leeftijd van 16 jaar, zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Indien u denkt dat we informatie hebben of kunnen hebben van/over een kind onder de leeftijd van 16 jaar, gelieve ons te contacteren via DPO@infrabel.be.

Hoe worden uw Persoonsgegevens gedeeld met Derden?

We delen enkel informatie en maken informatie enkel bekend, inclusief aan Derden, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Uw Persoonsgegevens zullen daarnaast ook gedeeld worden met overheidsinstanties en/of politiebeambten wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, wanneer zulks wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de juridische bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

Voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring zullen uw gegevens doorgaans bewaard worden binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") en zullen zij slechts doorgegeven worden buiten de EER naar een land of naar landen waarvan de Europese Commissie erkend heeft dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden.In het geval dat uw gegevens toch zouden worden doorgegeven naar of bewaard zouden worden in een land buiten de EER dat niet erkend is een passend beschermingsniveau te bieden, zal Infrabel passende veiligheidsmaatregelen nemen om te garanderen dat de doorgifte voldoet aan de vereisten van de Gegevensbeschermingswetgeving.

Als u meer informatie wenst over hoe Infrabel het bovenstaande toepast in verband met uw Persoonsgegevens kan u ons contacteren via [DPO@infrabel.be].

Hoe lang zullen we uw Persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig om de verwerkingsactiviteiten zoals opgesomd in deze Privacyverklaring te vervullen, zo lang als u op een andere manier werd meegedeeld of zo lang als toegelaten door de toepasselijke wetgeving.

Is deze Privacyverklaring van toepassing op websites van derden?

Wanneer u op een link klikt van een website van een derde, zal u naar een website geleid worden waarover wij geen controle hebben en zal onze Privacyverklaring niet meer van toepassing zijn. Uw surfgedrag en interactie op enige andere website is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en privacy- en andere verklaringen van zulke websites van derden. We raden u aan de privacyverklaringen van andere websites aandachtig te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op of de inhoud van de websites van derden.

Wat gebeurt er als we deze Privacyverklaring wijzigen?

Infrabel behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te actualiseren en/of te wijzigen. Wanneer dit een fundamentele wijziging van de verwerking met zich meebrengt of wanneer de wijzigingen relevant zijn voor de aard van de verwerking of relevant zijn voor u en uw gegevensbeschermingsrechten beïnvloeden zullen wij uw aandacht hierop vestigen.

Hoe ons te contacteren?

Vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Privacyverklaring zijn steeds welkom en kunnen gericht worden aan:

DPO@infrabel.be

of

Infrabel
Data Protection Officer
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel